Tuesday, February 7, 2012

List of Autoimmune Diseases

1 . Addison’s Disease
2 . Anklosing Spondylitis
3 . Antiphospholipid Antibody Syndrome
4 . Autoimmune Alopecia Areata
5 . Autoimmune Hemolytic Anemia
6 . Autoimmune Hepatitis
7 . Autoimmune Inner Ear Disease
8 . Autoimmune Lymphoproliferative  Syndrome (ALPS)
9 . Behcet’s Disease
10 . Bullous Pemphigoid
11 . Cardiomyopathy
12 . Celiac Disease
13 . Chronic Fatigue Syndrome Immune Deficiency Syndrome (CFIDS)
14 . Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy
15 . Cicatricial Pemphigoid
16 . Cold Agglutinin Disease
17 . CREST Syndrome
18 . Crohn’s Disease
19 . Dego’s Disease
20 . Dermatomyositis
21 . Dermatomyositis - Juvenile
22 . Discoid Lupus
23 . Essential Mixed Cryoglobulinemia
24 . Fibromyalgia – Fibromyositis
25 . Grave’s Disease
26 . Guillain-Barre
27 . Hashimoto’s Thyroiditis
28 . Idiopathic Pulmonary Fibrosis
29 . Idiopathic Thrombocytopenia Purpura (ITP)
30 . Idiopathic Thrombocytopenic Purpura
31 . IgA Nephropathy
32 . Insulin Dependent Diabetes (Type I)
33 . Juvenile Arthritis
34 . Lupus Erythematosus
35 . Meniere’s Disease
36 . Mixed connective Tissue Disease
37 . Multiple Sclerosis
38 . Myasthenia Gravis
39 . Pemphigus Vulgaris
40 . Pernicious Anemia
41 . Polyarteritis Nodosa
42 . Polychondritis
43 . Polyglancular Syndromes
44 . Polymyalgia Rheumatica
45 . Polymyositis and Dermatomyositis
46 . Primary Agammaglobulinemia
47 . Primary Biliary Cirrhosis
48 . Psoriasis
49 . Raynaud’s Phenomenon
50 . Reiter’s Syndrome
51 . Rheumatic Fever
52 . Rheumatoid Arthritis
53 . Sarcoidosis
54 . Scleroderma
55 . Sjogren’s Syndrome
56 . Stiff-Man Syndrome
57 . Takayasu Arteritis
58 . Temporal Arteritis/Giant Cell Arteritis
59 . Ulcerative Colitis
60 . Uveitis
61 . Vasculitis
62 . Vitiligo
63 . Wegener’s Granulomatosis
64.  Autoimmune Wilsons Disease
Contagious Diseases | Chronic DiseasesInherited DiseasesDeadly Diseases | Lung Diseases | Hereditary Diseases | Muscle DiseasesAutoimmune DiseasesCommunicable Diseases | Cardiovascular Diseases | Muscular Diseases | Human Diseases | Viral DiseasesTerminal Diseases | Infectious Diseases | Inflammatory Disease | Rare Diseases | Genetic Diseases And Disorder | Liver Diseases | Kidney Diseases | Bacterial Diseases | Bone diseases | Heart Diseases & Symptoms | Common Diseases | Brain Diseases | Cancer Diseases And Type | Skin Diseases | Blood DiseasesRespiratory Diseases | Eye Diseases | Childhood Diseases & Childhood Cancers | Mental Diseases | Stomach Diseases | GIT Disease | Digestive Diseases | Venereal Diseases & Symptoms | Tropical Diseases  |  Infectious Diseases And Causes | STD (Sexually Transmitted Disease) Disease